Medycyna pracy

Zakres świadczeń

Centrum Medyczne Przylesie Clinic w Jabłonnie realizuje opiekę profilaktyczną dla pracowników

Oferujemy:

– konsultacje profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne dla różnych grup zawodowych
– konsultacje specjalisty medycyny pracy na stanowisko kierowcy kat. B,C,D,E i inne
– konsultacje specjalisty medycyny pracy – wydawanie orzeczenia sanitarno- epidemiologicznego
– konsultacje specjalisty medycyny pracy – wydawanie zaświadczenia dla uczniów szkoły

medycyna pracy

Medycyna pracy, znana również jako medycyna zawodowa, to dziedzina medycyny zajmująca się oceną zdrowia pracowników i związanymi z pracą zagrożeniami zdrowotnymi. Jej celem jest utrzymanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapobieganie chorobom i urazom zawodowym. Medycyna pracy obejmuje wiele aspektów związanych z pracą i zdrowiem, takie jak:

Badania lekarskie: Lekarze medycyny pracy przeprowadzają badania okresowe pracowników w celu oceny ich zdolności do pracy oraz identyfikacji ewentualnych zagrożeń zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą.

Ocena ryzyka zawodowego: Specjaliści od medycyny pracy analizują warunki pracy i identyfikują potencjalne zagrożenia zdrowia pracowników. To może obejmować czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne, ergonomiczne i psychospołeczne.

Doradztwo w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa: Lekarze i specjaliści od medycyny pracy udzielają pracodawcom i pracownikom porad dotyczących sposobów zapobiegania chorobom i urazom zawodowym.

Współpraca z pracodawcami: Medycyna pracy ma na celu wspieranie współpracy między pracodawcami a pracownikami w celu poprawy warunków pracy i zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rehabilitacja zawodowa: Medycyna pracy może również zajmować się procesem rehabilitacji pracowników po urazach lub chorobach zawodowych, pomagając im powrócić do pracy.

Edukacja pracowników: Medycyna pracy może obejmować edukację pracowników na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz korzystnych zachowań w zakresie zdrowego trybu życia.

Działalność medycyny pracy jest istotna zarówno dla pracowników, którzy chcą utrzymać zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, jak i dla pracodawców, którzy muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Medycyna pracy ma na celu zapobieganie problemom zdrowotnym i poprawę jakości życia pracowników.

BADANIA PROFILAKTYCZNE– przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, z określonym stanowiskiem pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona lub pracuje. W skierowaniu pracodawca ma obowiązek opisać warunki pracy pracownika i podać informacje o występowaniu na jego stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Ważną informacją jest także podanie wielkości narażenia na wyżej wymienione czynniki oraz aktualnych wyników ich badań i pomiarów.

Badania profilaktyczne mają na celu:

-wykluczenie istnienia schorzenia, które w wyniku kontynuowania pracy mogłoby ulec zaawansowaniu

– dokonanie oceny, czy cechy fizyczne i psychiczne pracownika ( lub kandydata) umożliwiają mu wykonywanie pracy na danym stanowisku, bez ryzyka wystąpienia niekorzystnych zmian w jego stanie zdrowia

-wykluczenie istnienia schorzenia, które mogłoby stanowić zagrożenie dla -współpracowników podczas wykonywania pracy

-w trakcie badań okresowych – ocenę postępu wcześniej występujących zmian w stanie zdrowia, a zwłaszcza w powstałych w związku z wykonywaną pracą, w porównaniu z wynikami stwierdzonymi w poprzednich badaniach profilaktycznych.

Zapraszamy firmy do współpracy

Oferujemy usługi medycyny pracy z własnym punktem pobrań i zapleczem diagnostycznym.

W razie konieczności oferujemy możliwość konsultacji specjalistycznych w naszej placówce lub w ramach współpracy z innymi placówkami.

Gwarantujemy wysoką jakość, bardzo dobrą dostępność i korzystne ceny.